Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen met de SuperJack Centrum Noord Nederland, hierna te noemen “Leverancier”, die verband houden met het leveren en eventueel aanbrengen van automatische hekopeners en aanverwante produkten en de daarbij behorende onderdelen, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg kunnen zijn.
1.2. Standaardvoorwaarden van afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door “Leverancier” zijn aanvaard.

 

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door afnemer bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan “Leverancier” mag uitgaan.
2.2. “Leverancier” heeft het recht indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan afnemer.
2.3. De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn Amsterdam en Almere exclusief omzetbelasting (BTW) tenzij anders in de overeenkomt vermeld. Prijzen worden uitgedrukt in Euro’s of andere valuta indien nadrukkelijk aangegeven.
2.4. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden “Leverancier” niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

 

Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom
Tenzij anders is overeengekomen behoudt “Leverancier” de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van “Leverancier” en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan “Leverancier” te retourneren, op straffe van een boete van € 500,00 per dag.

 

Artikel 4: Overeenkomsten
4.1. Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door “Leverancier”. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van “Leverancier” dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
4.2. Bestellingen geplaatst bij of afspraken gemaakt met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen aan de zijde van de “Leverancier”, zijn voor “Leverancier” verbindend niet dan na toezending door hem aan afnemer van een schriftelijke bevestiging.
4.3. Wijziging van of aanvullingen op een bestaande overeenkomst binden de “Leverancier” niet dan na toezending door hem aan afnemer van een schriftelijke bevestiging.
4.4. “Leverancier” is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren.

 

Artikel 5: Levertijd en leverplaats
5.1. Levering geschiedt, ook in geval montage overeengekomen is, af bedrijf te Amsterdam ter keuze van “Leverancier”.
5.2. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van “Leverancier” en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen. Ingeval van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om materialen en onderdelen te bestellen en te laten leveren en met de tijd die nodig is om het meerwerk binnen de bedrijfsplanning uit te voeren.
5.3. Op de afnemer rust een afnameplicht.
5.4. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat “Leverancier” kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanspraak geven op schadevergoeding, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
6.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door “Leverancier” niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die “Leverancier” bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft “Leverancier” het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
6.2. Daarnaast heeft “Leverancier” het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
6.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van “Leverancier” liggen, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door “Leverancier” en/of onderaannemers van “Leverancier” aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.
6.4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
6.5. Als “Leverancier” zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. “Leverancier” is slechts aansprakelijk voor schade geleden door afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan “Leverancier” toe te rekenen tekortkoming. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke),
b) “Leverancier” is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. c) De door “Leverancier” te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door afnemer geleden schade.
7.2. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van zaken, gereedschappen en materialen van “Leverancier” zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een “Leverancier” toe te rekenen tekortkoming.

 

Artikel 8: Garantie
8.1. Er wordt een garantie verstrekt op de hekopeners en aanverwante artikelen gedurende een periode van 2 jaar na levering/factuurdatum. Deze garantie geldt tevens op het motorische gedeelte, doch niet op de elektronische besturings- en bedieningscomponenten, waarvoor een garantie van 1 jaar geldt.
8.2. Er wordt een garantie verstrekt op hekopeners elektronica gedurende een periode van 1 jaar na levering/factuurdatum.
8.3. Voor de niet met name genoemde productsoorten in artikelen 8.1. en 8.2. wordt een garantie verstrekt gedurende een periode van 1 jaar na levering.
8.4. Indien de toeleverancier van “Leverancier” verdergaande, of in tijd of in omvang, garanties verstrekt worden de in artikelen 8.1., 8.2. en 8.3. genoemde garanties met de garanties van de toeleverancier aangevuld met inachtneming van de beperkende bepalingen van die toeleverancier. (NB: de beperkende bepalingen van de toeleverancier houden in de meeste gevallen in dat de garantie zich slechts uitstrekt tot het vervangen van de productsoort of het productonderdeel. (De)montagekosten, arbeidsloon etc. vallen niet onder de garantie).
8.5. Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling, onoordeelkundige montage, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, door afnemer of derden, of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens afnemer zelf of door derden aangebracht vallen buiten de garantie.
8.6. Afnemer heeft onder de bovenstaande voorwaarden recht op gratis herlevering van het ondeugdelijke product dan wel op reparatie van het ondeugdelijke product, dan wel op creditering van een evenredig deel van de factuur, één en ander ter keuze van de “Leverancier”. Afnemer dient te allen tijde “Leverancier” de gelegenheid te bieden en redelijke termijn te gunnen om een eventueel gebrek te herstellen. Afnemer kan slechts na schriftelijke toestemming van “Leverancier” een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren. “Leverancier” zal alsdan aan de afnemer de kosten vergoeden met als maximum het bedrag dat voor “Leverancier” gemoeid zou zijn geweest met eigen herstel.
8.7. De garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer zowel financieel als anderszins heeft voldaan danwel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 9: Betaling
9.1. Alle betalingen geschieden ten kantore van “Leverancier”.
9.2. Alle betalingen door afnemer geschieden binnen de overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen geschiedt betaling bij aflevering.
9.3. “Leverancier” is gerechtigd bij opdrachten door afnemer boven 10.000 Euro een vooruitbetaling te verlangen van 25% van het totaalbedrag, vervolgens bij oplevering 50% van het totaalbedrag en tenslotte 25% van totaalbedrag binnen 30 dagen na oplevering. Indien geen termijn is overeengekomen geschiedt betaling bij aflevering.
9.4 Indien er sprake is van schuldeisersverzuim als bedoeld in art 6:58 BW en volgende is de “Leverancier” gerechtigd tot facturering over te gaan en algehele betaling te vorderen, dan wel voor betaling passende zekerheid te verlangen.
9.5. Verrekening van een tegenvordering met hetgeen aan “Leverancier” verschuldigd is, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering opeisbaar is en in rechte onherroepelijk is vastgesteld, dan wel uitdrukkelijk door “Leverancier” is erkend.
9.6. Wanneer de betaling niet overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 9.1., 9.2. of 9.3 heeft plaatsgevonden is “Leverancier” gerechtigd aan afnemer een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, vanaf de factuurdatum, gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10 % per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
9.7. “Leverancier” is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van afnemer te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door afnemer verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend volgens het onderstaande tarief:
– over de eerste € 2.950,00 15%
– over het meerdere tot € 5.900,00 10%
– over het meerdere tot € 14.748,00 8%
– over het meerdere tot € 58.992,00 5%
– over het meerdere boven € 58.992,00 3%
9.8. Zaken die afnemer aan “Leverancier” ter bewerking, reparatie, bewaring of anderszins in handen heeft gesteld, hoeft “Leverancier” niet eerder aan afnemer terug te geven dan nadat afnemer al hetgeen hij uit welken hoofde ook aan “Leverancier” verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 10: Prijswijziging
10.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte en zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
10.2. Indien het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering langer is dan 3 maanden is de “Leverancier” bevoegd om de overeengekomen prijs aan te passen aan de stijging van de kosten van uitvoering van de overeenkomst, als gevolg van zich na de aanbieding van de prijs binnen het bovengenoemde tijdvak voordoende omstandigheden, zoals stijging van lonen, prijzen voor materialen, hulpmiddelen en transport, verzekeringspremies, belastingen en sociale lasten, invoering van overheidsmaatregelen en dergelijke.
Indien de afnemer hier niet mee akkoord gaat, kan hij de overeenkomst ontbinden
10.3. Blijken door of vanwege afnemer verstrekte inlichtingen, waarop “Leverancier” bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst is afgegaan, onjuiste of onvolledig, dan kan “Leverancier” naar zijn keuze de hieruit voor hem voortvloeiende extra kosten aan afnemer in rekening brengen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden met behoud van het recht op een vergoeding voor reeds gemaakte kosten en te derven winst.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van te leveren zaken gaat niet eerder op afnemer over dan nadat deze al hetgeen hij in verband met leveranties of diensten van “Leverancier” aan deze verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 12: Reclamaties of klachten
12.1. Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de garantietermijn niet binnen 30 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij “Leverancier” ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij hij aan de “Leverancier” schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
12.2. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.
12.3 Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of “Leverancier” niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 

Artikel 13: Ontbinding
13.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot “Leverancier” richt, zal hij te allen tijde eerst “Leverancier” schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
13.2. Afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de uitvoering van de overeenkomst tijdens dat verzuim onmogelijk wordt, doordat de “Leverancier” tekort is geschoten in de zorg die van hem in de gegeven omstandigheden verwacht mocht worden.
13.3 Ontbinding van de overeenkomst volgt automatisch, als binnen 7 werkdagen de gekochte goederen, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking, franko worden geretourneerd. De betaalde prijs zal dan volledig gerestitueerd worden.

 

Artikel 14: Geschillen; toepasselijk recht
14.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing
14.2 Alle geschillen, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de “Leverancier”. “Leverancier” is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bepalingen te hanteren.

 

Noordwolde, februari 2016